Vedtekter

VEDTEKTER FOR RHF TRØNDELAG:
sist endret 13.03.2017

VIRKEOMRÅDE.

1a. Rutebilhistorisk Forening avdeling Trøndelag (RHF/TR) er en lokalavdeling av Rutebilhistorisk Forening (RHF). Lokalavdeling Trøndelag er geografisk avgrenset av fylkesgrensen mot Møre og Romsdal og Nordland.

1b. Foreningens formål er å fremme interesse og forståelse for rutebildriftens betydning i fortid og nåtid. Foreningen skal samle dokumenter o.l. av rutebilhistorisk verdi, samt stimulere rutebilselskaper og andre til å ta vare på gammelt rutebilmateriell. Gjennom medlemsblad og småskrift vil foreningens medlemmer søke å bringe sin kunnskap til andre. Foreningen skal dessuten holde kontakten med lignende foreninger i landet forøvrig.

MEDLEMSKAP.

2a. Medlemskap i Rutebilhistorisk Forening avd. Trøndelag kan tegnes av alle personer, firma, samt av organisasjoner og sammenslutninger bosatt innenfor nevnte geografiske område med forbehold om styrets godkjenning.

2b. Godkjent medlemskap er gyldig fra den dag første medlemskontingent er registrert som innbetalt.

2c. Medlemskap i Rutebilhistorisk Forening avd. Trøndelag gir adgang til alle medlemsmøter og årsmøter/landsmøter.

2d. Medlemskontingenten gjelder for ett kalenderår. Kontingentens størrelse fastsettes av landsmøte i RHF på forhånd ett år om gangen. Ny årskontingent skal betales innen 1. mars i det året den gjelder for.

2e. Ved utmelding kan ikke innbetalt kontingent og gaver som er gitt avdelingen kreves tilbake.

ORGANISASJON.

3a. Rutebilhistorisk Forening avd. Trøndelag har følgende organer:

  • Årsmøtet, som er avdelingens høyeste myndighet.
  • Styret, som leder avdelingens daglige virksomhet.

ÅRSMØTET.

4a. Ordinært årsmøtet avholdes hvert år innen 1. april. Innkalling med dagsorden, saksliste, årsregnskap og eventuelle forslag må være sendt medlemmene i lokalavdelingen og hovedstyret i RHF senest 14 dager før møtet. Møte- og stemmerett har ethvert medlem av lokalavdelingen som senest samme dag har betalt kontingenten. Dessuten har medlemmer av hovedstyret i RHF rett til å møte med tale og forslagsrett.

4b. Årsmøtet utnevner møteleder og referent. Videre utnevner årsmøtet 2 medlemmer utenfor styret til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4c. Årsmøtet behandler:

  • Årsmelding.
  • Årsregnskap.
  • Vedtektsendringer.
  • Innkomne forslag.
  • Valg.

4d. Årsmøtet velger leder, nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem + varamedlem. Alle tillitsvalgte blir valgt for 2 år om gangen. Det velges slik at en unngår at hele styret blir valgt samme år ved at 3 styremedlemmer (varamedlem) er på valg hvert år. (Leder + sekretær + ett styremedlem og nestleder + kasserer + varamedlem).

I tillegg velger en revisor og tre til valgkomiteen for et år av gangen.

4e. Dersom lokalstyret eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen og saksliste skal sendes ut med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare ta stilling til de saker som er forlangt behandlet.

STYRET.

5a. Styret leder lokalavdelingens virksomhet og treffer alle beslutninger som ikke er lagt til årsmøte. Den daglige ledelse utøves av leder eller hans stedfortredere.

5b. Styret møtes ved behov, og er beslutningsdyktig når fulltallig. Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.

5c. Styret har anledning til å nedsette særkomiteer ved behov. De aktuelle komiteene skal avgi skriftlig rapport til styret slik at disse kan vedlegges årsberetningen.

5d. Styret utarbeider årsmelding som sendes hovedstyret senest 4 uker før ordinært landsmøte.

AKTIVITETER.

6a. Lokalavdelingen kan eie bussmateriell av historisk interesse.

FORVALTNING.

7a. Styret forvalter lokalavdelingens eiendeler og er ansvarlig for at disse sikres på en forsvarlig måte.

7b. Møter og arrangementer bør så langt mulig kunngjøres for alle medlemmer av lokalavdelingen.

7c. Protokoll fra årsmøte bekjentgjøres. Øvrige protokoller skal være tilgjengelig for medlemmene, dersom ikke annet i spesielle tilfeller er bestemt.

7d. Revisorene skal kontrollere lokalavdelingens regnskap og forvaltning. Til årsmøtet skal revisorene inngi melding om årsregnskap.

PROSEDYRE OG AVSTEMNING.

8a. Saker som ønskes tatt opp til behandling på ordinært årsmøte, må være lokalstyret i hende innen 1. februar. Innkomne forslag fremmes sammen med lokalstyrets innstilling til forslagene.

8b. Årsmøtet ansees beslutningsdyktig når det har godkjent innkallingen. Stemmerett i forsamlingen har alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. For stemmerett i ekstraordinært årsmøte kreves i tillegg gyldig medlemskap i de 3 siste månedene før møtet. Kollektive medlemmer kan møte med en legitimert representant. Adgang for øvrige bestemmes av årsmøtet. Enhver stemme må avgis ved personlig frammøte.

8c. Forslag om endring av vedtektene må sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøte. For endringer av vedtektene kreves tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Alle andre avstemninger avgjøres ved alminnelig flertall.

TILLITSBRUDD.

9a. Medlemskap i lokalavdelingen anses som støtte til avdelingens virke, og en må ikke handle i foreningens / lokalavdelingens navn slik at denne kan settes i vanry. Hvis noe medlem ansees å ha misbrukt tillit eller medlemskap, kan styret vedta advarsel eller eksklusjon.

OPPLØSNING.

10a. Ved avvikling av lokalavdelingen skal fordeling av eiendeler avgjøres av et ekstraordinært årsmøte i lokalavdelingen.