REFERAT FRA ÅRSMØTE FOR 2019 OG 2020

RUTEBILHISTORISK FORENING AVD. TRØNDELAG
25.04.2021 Kl. 1300, SANDMOEN KRO (Eget møterom)

 Til stede:  9 medlemmer

Pkt. 1  Åpning ble gjort av leder Rolf Røstad, som ønsket alle velkommen.

Pkt. 2  Godkjenning av innkalling  – ingen bemerkninger til denne.

Pkt. 3  Valg av møteleder:    Rolf Røstad

Valg av referent:        Knut Grande

Valg av to medlemmer til å underskrive møtebok ble: Ingar Lien og Kåre Karlsen

Pkt. 4  På grunn av koronapandemi ble det ikke avholdt årsmøte i 2020.

Årsmelding for 2019 ble derfor først gjennomgått av leder
Ingen kommentarer til denne som dermed ble godkjent .

Årsmelding for 2020 ble så gjennomgått av leder. Det ble også gjennomgått status på bussene. Det ble kommentert at lakk på Fjerdingen DAF begynner å bli dårlig særlig i nedkant langs sidene.  Med denne kommentaren ble årsmeldingen for 2020 enstemmig godkjent.

Pkt.5   Årsregnskap for 2019 ble gjennomgått av kasserer Harald Sverre Nilssen. Det var ingen bemerkninger til regnskapet, som derfor ble enstemmig godkjent.

Årsregnskap for 2020 ble så gjennomgått av kasserer. Økonomien ble god takket være koronastøtten vi fikk, som kompensasjon for bortfall av inntekter fra Oppdalstreffet. Ingen øvrige kommentarer til regnskap, som dermed ble enstemmig godkjent.

Revisor Ingar Lien har gått igjennom regnskapet for 2019 og 2020 som er funnet i orden og godkjent.

 

Pkt. 6  Innkomne forslag:

Kasserer Harald Sverre Nilssen har fremmet et forslag til vedtektsendring, når det gjelder eventuell oppløsning av foreningen.

Dagens § 10a foreslåes endret til § 10b i det nye forslaget. Inn kommer ny § 10 a.    Ny § 10a blir da: «Oppløsning av foreningen kan bare foretas på ordinær årsmøte med tilslutning fra 2/3 av de tilstedeværende. Dette følges opp med innkalling til ekstra-  ordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 7  Valg:

Leder i valgkomiteen Bjørn Stav presenterte valgkomiteens innstilling:

Leder:             Rolf Røstad                for 2 år
Nestleder:       Ketil Stav                   for 1 år
Sekretær:        Knut Grande               for 2år
Kasserer:        Harald Sv. Nilssen     for 1 år
Styremedl.:     Stein Nørkov              for 2 år
Varamedlem: Steinar Jørstad           for 1 år

Revisor:          Ingar Lien                   for 1 år

Ny valgkomitê: Bjørn Stav og Lars Fossum.  Varamedlem  Ingar Lien.

Forslaget fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.

Møtet slutt kl. 1350

Knut Grande, referent
(Sign.)

Ingar Lien                                                                Kåre Karlsen
(Sign.)                                                                       (Sign.)

Om forfatter

Relaterte artikler